Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

obrazek


NAZWA PROJEKTU

Projekt "Oswój PYTHONA - kurs programowania od podstaw" realizowany jest na podstawie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 z dnia 22.08.2019.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest stworzenie i realizacja masowych, otwartych i bezpłatnych kursów edukacyjnych w formie e-learningu, umieszczanych na platformie NAVOICA (navoica.pl).

Celem szczegółowym kursu jest podniesienie kompetencji:
  • informatycznych, poprzez zapoznanie się z językiem programowania Python, dającym szerokie możliwości wykorzystania różnym grupom społecznym (do pisania oprogramowania, do tworzenia własnych algorytmów przy prowadzeniu prac badawczych i eksperymentów, do planowania różnego rodzaju procesów oraz do tworzenia aplikacji o rożnym stopniu skomplikowania);
  • analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów, poprzez: wykształcenie zdolności myślenia algorytmicznego (analiza problemu w kategorii pojęć informatycznych), wykształcenie umiejętności planowania kolejnych etapów algorytmu z  uwzględnieniem myślenia komputacyjnego;
  • językowe, poprzez zapoznanie się z komendami (poleceniami) w języku programowania, które są w języku angielskim.

GRUPY DOCELOWE

Zakres programowy kursu jest tak dobrany, aby mogli z niego korzystać zarówno:
  • uczniowie szkół średnich (podstawowa grupa docelowa) dla których głównym celem jest nauka podstaw programowania, dalej wyrównanie poziomu umiejętności informatycznych, umożliwienie uzyskania wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia się na kierunkach studiów związanych z informatyką;
  • nauczyciele informatyki (szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych), którzy dzięki możliwości prowadzenia kursu w grupach (klasach) otrzymają ciekawe i łatwe narzędzie do prowadzenia zajęć lekcyjnych, podnoszących atrakcyjność i jakość kształcenia;
  • pozostali użytkownicy bez względu na wiek i status, którzy dzięki pozyskanej wiedzy z kursu będą mogli tworzyć własne proste aplikacje. Otwarta dostępność kursu pozwoli na jego upowszechnienie, a tym samym wyrównanie szans na pozyskanie dodatkowej certyfikowanej wiedzy. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu programowania może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o pracę.


Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska